Chemo-responsive, self-oscillating gels that undergo biomimetic communication

Kuksenok, O., Dayal, P., Bhattacharya, A., Yashin, V.V., Deb, D., Chen, I.C., Van Vliet, K.J., and Balazs, A.C., “Chemo-responsive, self-oscillating gels that undergo biomimetic communication,” Chem. Soc. Rev., 2013, DOI: 10.1039/C3CS35497K. Full Text PDF.