Mechanical resuscitation of chemical oscillations in Belousov-Zhabotinsky gels

Chen, I.C., Kuksenok, O., Yashin, V.V., Balazs, A.C., Van Vliet, K.J., “Mechanical resuscitation of chemical oscillations in Belousov-Zhabotinsky gels,” Advanced Functional Materials, 2012 (DOI: 10.1002/adfm.201103036). Full Text PDF